Home » Regulamin

Regulamin

Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej

Podstawa prawna:
­ Art. 68 – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 762 z póź.zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2022 poz. 1604).

1. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, dyrektor wprowadza zasady przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły.
2. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą trzecią.
3. Wejścia i wyjścia ze szkoły kontroluje pracownik portierni wyznaczony przez dyrektora szkoły.
4. Osoby wchodzące do szkoły proszone będą o wpisanie swojego imienia i nazwiska, godziny wejścia  i wyjścia oraz celu wizyty w szkole w ,,Rejestrze wejść i wyjść”, co będzie warunkiem udzielenia zgody na
wejście do szkoły. Pracownik portierni może prosić o okazanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości.
5. W przypadku odmowy wpisania się do rejestru, o którym mowa w punkcie 4 lub innych sytuacjach spornych o możliwości wejścia do szkoły decyduje dyrektor szkoły lub osoba zastępująca go podczas jego nieobecności.
6. Rodzice mają prawo do spotkań zorganizowanych z nauczycielami podczas: konsultacji indywidualnych, zebrań ogólnych oraz po wcześniejszym umówieniu.
7. Rodzice, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci po zajęciach lekcyjnych czekają na nie w wyznaczonym do tego miejscu ,,STREFA RODZICA”.
8. Rodzice powinni punktualnie przyprowadzać swoje dzieci do szkoły i odbierać je z zajęć lekcyjnych. Czas przebywania w strefie rodzica nie powinien być dłuższy niż 15 minut.
9. Podczas wydarzeń wynikających z harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych oraz kalendarza roku szkolnego szkoła będzie dostępna.