Patron

Młodzież, rodzice i nauczyciele naszej placówki szukali wśród wybitnych Polaków osoby, która odzwierciedlałaby szczytne idee i stanowiłaby wzór dla wszystkich uczniów. Wspólnie wybraliśmy postać Jana Pawła II, ponieważ Jego nauczanie, a przede wszystkim świadectwo życia, uczą jak kochać Boga i drugiego człowieka, jak nieść otuchę i pomoc innym, jak być dobrym każdego dnia we wszystkich przejawach życia. To on jest naszym drogowskazem, mądrym nauczycielem wartości, prawdy, braterstwa.

Imię i sztandar

18 września 1997 r. członkowie Rady Pedagogicznej podjęli uchwałę o nadaniu naszej szkole imienia Papieża Jana Pawła II. Decyzja ta zapoczątkowała cykl długich i starannych przygotowań do tej niezwykle ważnej w historii naszej placówki uroczystości. Oto kalendarium prezentujące przebieg tych działań:

1997/1998

 • Wysłanie do Jana Pawła II listu z prośbą, by zgodził się zostać Patronem naszej szkoły. Dołączenie do niego albumu Szkoła w obiektywie, życzeń świątecznych oraz kasety
  z nagraniem kolęd w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego;

 • Otrzymanie błogosławieństwa Ojca Świętego;

 • Akceptacja wyboru Patrona przez J.E. Abp. Józefa Życińskiego;

 • Rozstrzygnięcie konkursu Pragnę, aby Jan Paweł II był patronem naszej szkoły, dlatego, że…;

 • Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły.

1998/1999

 •  Udział uczniów klas I – VIII w diecezjalnym konkursie plastycznym pt. Mój Papież oraz diecezjalnym konkursie wiedzy o Papieżu;
 • Zorganizowanie szkolnych konkursów wiedzy o życiu i działalności apostolskiej Jana Pawła II;

 • Przygotowanie montażu słowno-muzycznego dla uczniów kl. IV-VIII oraz ich rodziców pt. Papież spraw ludzkich;

 • Prezentacja zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych związanych z postacią Patrona;

 • Przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy list do Ojca Świętego. Wysłanie pięciu najciekawszych prac do Watykanu;

 • Inscenizacja dla uczniów klas I-III pt. Twój, mój, nasz – Jan Paweł II;

 • Rozstrzygnięcie konkursu na logo szkoły – I miejsce zajęła Katarzyna Wątroba.;

 • Wyjazd delegacji uczniów wraz z nauczycielami na spotkanie z Ojcem Świętym w Siedlcach;

 • Przygotowanie konkursu na najładniejszy wiersz o Patronie pt. Kwiatki dla Papieża.

1999/2000

 • Opracowanie pierwszego projektu sztandaru;

 • Wybór motta szkoły: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.

2000/2001

 • Pozytywne zaopiniowanie projektu sztandaru przez Komisję Heraldyczną;
 • Poszerzanie wiedzy o Patronie poprzez cykl artykułów zamieszczanych w gazetce szkolnej „SPOKO”, przeprowadzenie szeregu lekcji przygotowywanych przez nauczycieli biblioteki, katechetów oraz wykonanie okolicznościowych gazetek ściennych;

 • Złożenie wniosku o nadanie sztandaru naszej szkole do Rady Miasta Łęcznej.

 • 1 marca 2000 roku – nadanie Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej imienia Papieża Jana Pawła II.

Oficjalna uroczystość połączona z przekazaniem uczniom sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców odbyła się 18 maja 2001r. Przybyli na nią dostojni goście – przedstawiciele władz kościelnych z J.E. Abp. Józefem Życińskim na czele, powiatowych, miejskich, Kuratorium Oświaty w Lublinie, KWK „Bogdanka”, reprezentanci zaprzyjaźnionych szkół, instytucji, rodzice oraz pracownicy „czwórki”. Na początku odbyło się odsłonięcie i poświęcenie portretu Patrona szkoły. W czasie uroczystej mszy św. został poświęcony sztandar. Po jego przekazaniu miała miejsce część artystyczna przygotowana przez uczniów. Następnie można było zwiedzać wystawę prac plastycznych związanych z postacią Papieża. Całość obserwowali dziennikarze, którzy przedstawili w lokalnych mediach obszerne relacje.

Od tego niezwykle ważnego dla naszej placówki dnia, co roku w dniu urodzin Jana Pawła II, tj. 18 maja, obchodzony jest Dzień Patrona.

Obchody Dnia Patrona

W przebieg obchodów tego święta zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Wychowawcy wraz z uczniami uczestniczą w zajęciach związanych z osobą Ojca Świętego,
a podjęte działania nawiązują do hasła Dnia Patrona. Następnie wszyscy biorą udział w uroczystej Liturgii sprawowanej w intencji społeczności szkolnej „czwórki”. Bezpośrednio uczestniczą w Eucharystii poprzez śpiewy, czytania, modlitwy wiernych i procesję z darami. Obecny jest poczet sztandarowy naszej szkoły. We mszy świętej odprawianej
w kościele pod wezwaniem św. Barbary uczestniczą też rodzice i zaproszeni goście.

Integralnym i niezwykle ważnym elementem obchodów Dnia Patrona Szkoły przez wiele lat stało się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Konkursu
o Papieżu Janie Pawle II organizowanego przez naszą placówkę, Jego adresatami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu łęczyńskiego oraz zaprzyjaźnionych placówek z województwa lubelskiego, które noszą imię Ojca Świętego. Przyświecała mu idea integracji uczniów i nauczycieli wokół przesłania nauki Jana Pawła II, rozbudzanie postawy poszukującej prawdziwych wartości, a także rozwijanie zainteresowań inspirowanych życiem oraz działalnością Papieża. Organizowany był w kilku kategoriach: wiedzy, poezji, recytacji, plastyki, fotografii i informatyki. Towarzyszyły mu wystawy plastyczne i fotograficzne. Wiersze nagrodzone i wyróżnione w kategorii: poezja zamieszczono w pamiątkowych publikacjach. Każdy konkurs miał swoją symbolikę: hasło przewodnie oparte na nauce naszego Patrona, logo, pieczęć okolicznościową oraz wzorowane na tej symbolice dyplomy i podziękowania. Część oficjalną obchodów Dnia Patrona kończył uroczysty koncert w wykonaniu zaproszonych gości. Tradycją stał się też okolicznościowy poczęstunek – ulubione przez Ojca Świętego kremówki.

Izba Tradycji Szkoły

15 maja 2009 r., w dniu Święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 4, w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej została otwarta i poświęcona Izba Tradycji Szkoły. W uroczystości wzięli udział: ks. Ryszard Jurak – duszpasterz Archidiecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, ks. Edmund Boryca – wicedziekan dekanatu łęczyńskiego, ks. Stanisław Zając – kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej, rezydent parafii św. Barbary w Łęcznej, zastępca burmistrza Dariusz Kowalski, przedstawiciele szkół i instytucji łęczyńskich, wychowawcy, uczniowie, a także rodzice. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała pierwsza dyrektor szkoły Grażyna Bednarska i Sławomir Winiarski – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 (obecnie Szkoły Podstawowej nr 4).

Pomysł utworzenia Izby Tradycji Szkoły powstał wśród nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4. Realizację tego zadania rozpoczęła w roku szkolnym 2007/2008 ówczesna dyrektor „czwórki” Elżbieta Kucharczyk. Od 1 września 2008 r., w związku z reorganizacją szkół, prace kontynuował dyrektor Sławomir Winiarski.

Na ścianie głównej izby znajduje się wizerunek Ojca Świętego autorstwa Karoliny Brzoskowskiej. Na ścianach bocznych wiszą dwie duże plansze. Jedna przestawia historię Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej, a druga kalendarium życia i pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Eksponaty w gablotach zostały zebrane dzięki wspólnemu zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców. Wśród nich znajdują się między innymi: pamiątki po Papieżu, publikacje o Janie Pawle II i jego nauczaniu oraz materiały związane z historią naszej szkoły.

Izba Tradycji pełni istotną rolę w procesie edukacyjnym i wychowawczym uczniów „czwórki”. Często odwiedzają ją również mieszkańcy naszego miasta i okolic. Jesteśmy dumni
z tego miejsca, bo niewiele szkół może się poszczycić jego posiadaniem.

„Czwórka” w Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II spotyka się 2 razy w roku na zjazdach swoich przedstawicieli. Celem spotkań jest jednoczenie działań, dzielenie się doświadczeniami oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw. Obecnie należy do niej ponad tysiąc placówek oświatowych. Nasza „czwórka” stała się członkiem Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w 2005 r.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę szkół noszących imię Papieża Polaka, podjęto decyzję o organizowaniu spotkań diecezjalnych. I Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej odbył się w roku 2008 w Publicznym Gimnazjum w Stróży, zaś następny w roku 2009 w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie. Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że zaszczyt zorganizowania III Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II przypadł w dniu 2 czerwca 2010 r. naszej placówce. Było to ogromnie ważne wydarzenie zarówno dla społeczności szkolnej, jak i środowiska lokalnego.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył J.E. Abp. Józef Życiński. Podczas homilii metropolita mówił młodym, w jaki sposób mogą naśladować swojego Patrona.
W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe i delegacje piętnastu szkół noszących imię Jana Pawła II, z Łęcznej, Dorohuczy, Lubartowa, Kraśnika, Lublina, Chełma, Turobina, Stróży, Poniatowej, Spiczyna, Puchaczowa, Mętowa i Bełżyc. Wśród gości spotkania był m. in. rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, ks. dr Marek Słomka.

Po Mszy św. uczestnicy zjazdu przy wtórze Orkiestry Górniczej przemaszerowali ulicami miasta do Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie odbyło się podsumowanie VII Konkursu o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem Jesteście przyszłością i nadzieją świata. Honorowy patronat nad konkursem objęli J.E. Abp. Józef Życiński, metropolita lubelski, lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz, starosta powiatu łęczyńskiego Adam Niwiński i burmistrz miasta Łęcznej Teodor Kosiarski. Uroczystość uświetniły gościnne występy zespołu Gospel On oraz Orkiestry Górniczej. Rokrocznie delegacja naszej szkoły, poczet sztandarowy, dyrekcja i nauczyciele uczestniczą w zjazdach rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Patron w życiu naszej szkoły

Szkoła to nie tylko mury, to przede wszystkim uczniowie, którzy pod czujnym okiem nauczycieli osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, kształtują osobowość i charakter, by w przyszłości służyć drugiemu człowiekowi i ojczyźnie. Umożliwia to budowana od lat tradycja naszej szkoły oraz wartości oparte na nauce Patrona – Jana Pawła II. Aby przybliżyć społeczności szkolnej i lokalnej sylwetkę oraz działalność Ojca Świętego, od wielu lat podejmujemy w naszej szkole różnorodne działania, takie jak:

 • organizowanie konkursów o Papieżu Janie Pawle II;

 • uczestniczenie uczniów wraz z nauczycielami w kweście z okazji Dnia Papieskiego;

 • udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkól im. Jana Pawła II na Jasną Górę;

 • organizowanie uroczystej Mszy św. z okazji Dnia Papieskiego;

 • troszczenie się o miejsce w szkole poświęcone Patronowi;

 • uczestnictwo w Białym Marszu, obecnie w Marszu dla Życia, ulicami Łęcznej;

 • reprezentowanie szkoły w Zjazdach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II;

 • obchody Dnia Patrona;

 • udział w konkursach organizowanych przez Rodzinę Szkół im. Jan Pawła II;

 • założenie i pielęgnowanie ogrodu, w którym znajdują się symbole Patrona:
  – dąb zasadzony w roku Jego odejścia do domu Ojca,
  – napis JP II uformowany z bukszpanów oraz biało – żółte krzewy;

 • odnoszenie się do nauki Patrona w czasie organizacji imprez z kalendarza szkolnego.

Do przesłania Ojca Świętego nawiązują także dokumenty Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, takie jak: Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Program Tradycji Szkoły, Program obchodów Dnia Papieskiego oraz Projekt obchodów Święta Patrona Szkoły.

Chcąc jednoczyć się z potrzebującymi i odpowiadając na wezwanie Patrona, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II od kilkunastu lat włącza się w ogólnopolską zbiórkę publiczną z okazji Dnia Papieskiego na ulicach  Łęcznej. Młodzi wolontariusze pod opieką nauczycieli kwestują na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  z  przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych  uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Innym dziełem niesienia pomocy potrzebującym jest Adopcja Serca. Do akcji przystąpiliśmy na początku września roku szkolnego 2005/2006. W tym celu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zbierali raz w miesiącu wśród społeczności szkolnej dobrowolne składki. Obecnie w celu pozyskania funduszy na wpłaty organizowane są też kiermasze stroików
i ozdób świątecznych oraz loteria fantowa, której organizatorem jest biblioteka i świetlica szkolna. Na konto Sekretariatu Misyjnego wysyłaliśmy systematycznie równowartość 15 dolarów. Do 2018 r. nasza pomoc była przeznaczona na zapewnienie nauki dziewczynce
z Rwandy, Vestine Uwayo. Aktualnie nasza społeczność szkolna oczekuje na drugie dziecko adopcyjne.

Obchody stulecia urodzin Jana Pawła II

W roku szkolnym 2019/2020, w naszej placówce realizowany będzie projekt edukacyjno – wychowawczy pt. „Dar serca dla naszego Patrona Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin”. Ma on na celu poznanie osoby Papieża Jana Pawła II, jego życia i działalności oraz przygotowania do obchodów tego niebywale doniosłego dla naszej „czwórki”, ale także wszystkich Polaków święta. W realizacji zadań rozpisanych na poszczególne miesiące będzie uczestniczyć społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej we współpracy z rodzicami, parafią pw. Św. Barbary i innymi instytucjami lokalnymi.

oprac. Beata Kołodziej

Skip to content