mLegitymacja

Co to jest mLegitymacja?

mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej ,,papierowej” legitymacji szkolnej, czyli legitymacja w smartfonie. mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. Aby z niej korzystać, uczniowie potrzebują tylko smartfonu z systemem Android lub iOS.

Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły, a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat, podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. To bezpłatne, bezpieczne i nowoczesne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzają przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej wersji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, Pesel, nazwę i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu i któremu nadano numer PESEL. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej.

1. Szkoła unieważnia mLegitymację szkolną w trakcie roku szkolnego:

a) na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia. W szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna,

b) w przypadku zmiany imienia(imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego,

c) z urzędu w przypadku:

  1. utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej
  2. przejścia ucznia do innej szkoły.

 

2. mLegitymacja jest wydawana ponownie w przypadku:

  • potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej
  • stwierdzenia w niej błędów lub omyłek,
  • unieważnienia w przypadku, o którym mowa w pkt. 1a
  • w przypadku zmiany imienia(imion) lub nazwiska ucznia na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.

Jak to zrobić?

KROK 1 – złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (po pobrania). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu lub wysłać na adres: sekretariat@sp4leczna.pl wraz z załącznikiem czyli zdjęciem legitymacyjnym w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MG, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

KROK 2 – pobrać Aplikację mObywatel i potwierdzić regulamin tej Aplikacji. Można to zrobić w sklepie Google Play lub ze strony: https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1

KROK 3 – Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić system na urządzeniu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel.
  2. Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów. 
  3. Wniosek o wydanie mLegitymacji.
  4. Wniosek o unieważnienie mLegitymacji.
Skip to content