Świetlica

Rok szkolny 2023/2024

Godziny pracy świetlicy: 6:30 – 17:00 w dniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne.

Przed lekcjami, tj. w godzinach 6:30 – 11:05 i po godzinie 15:00 zajęcia świetlicowe prowadzone są bez podziału na grupy w sali 03 (segment A)

Podział na grupy i przydział sal dla zajęcia  świetlicowe.

Nr grupy

klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

Nr sali 

I

II a, I a

Edyta Trąbka

121

II

I b, III e

Emilia Romaniuk-Formela

106

III

I c, Ie

Ewa Wójcik

120

IV

 II e, I e

Wioletta Jakubaszek

123

V

II d, II b

Monika Mizur-Lachowska

 06

VI

I d, III e

Sylwia Malczyk-Węcławska

102

VII

II c, I a,  I e

Irena Kiełbasa

122

VIII

III a, III b

Agnieszka Batyra

103

IX

III c, III d, III f

Elżbieta Karasińska

04

 X

II b i  uczniowie dojeżdżający

Wanda Samborska

 03

 

Grafik korzystania z obiadów przez grupy świetlicowe

godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

11:20

 

Gr.  I

Gr. V

Gr. IV, VII

Gr. VIII, V

11:35

 

Gr. V

 

Gr.  V,   VI

Gr. VI, IX

12:20

Gr. I, II, III, VI

Gr. I, II, III,  VI

Gr. I, II,  III, VI

Gr. I, II, III

Gr. II, III, IV

12:40

Gr.  V, VII, X

Gr. IV,  VII, X

Gr. IV, VII, X

Gr.  X

Gr. I, VII,  X

13:20

Gr. IV, VIII, IX

Gr. VIII, IX

Gr. VIII, IX

Gr. VIII, IX

 

 

Informacja dla uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym.

– godziny odjazdów autobusu od poniedziałku do czwartku: 13:15, 15:00; w piątek: 13:15, 14:00;

– uczniowie dojeżdżający 5 minut przed planowanym odjazdem zbierają się w sali 03 (segment A, piwnica) w celu odnotowania obecności, a następnie  wraz z opiekunem transportu udają się do autobusu;

– uczniowie, którzy nie zgłoszą się, będą traktowani jako nieobecni i w danym dniu nie korzystają z transportu.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy.

 1.  Dzieci zapisane do świetlicy po przyjściu do szkoły i przebraniu się w szatni zgłaszają się do świetlicy, do sali 03.
   
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które po przyjściu do szkoły nie zgłosiły się do świetlicy.

 3. Uczeń po przyjściu do świetlicy, zgłasza swoją obecność wychowawcy świetlicy.

 4. Dziecko może być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) wskazane w „karcie zgłoszenia”. W przypadku odbierania dzieci przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność za powrót dziecka ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).

 5. W przypadku odbierania dziecka przez osoby niewymienione w „Karcie zgłoszeniowej”, muszą one posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów), ze wskazaniem dokładnego dnia i godziny oraz danych osoby jednorazowo upoważnionej lub posiadać pisemną informację w zeszycie kontaktowym. Upoważnienie zostaje u wychowawcy.

 6. Rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona przy wejściu do szkoły zgłasza pracownikowi administracji imię, nazwisko i klasę dziecka, które chce odebrać.

 7. Pracownik administracji wywołuje dziecko wskazane przez osobę odbierającą i odprowadza do szatni, a następnie podprowadza do wyjścia.

 8. Uczeń, który ukończył 7 lat może samodzielnie wyjść do domu ze świetlicy, jeżeli:
  a) w „Karcie zgłoszenia” wypełnione jest oświadczenie wyrażające zgodę na samodzielny powrót lub
  b) złożone jest pisemne oświadczenie jako osobny dokument, zawierający informację o dacie i godzinie wyjścia dziecka oraz o  przejęciu odpowiedzialności za dziecko przez rodziców (prawnych opiekunów), po opuszczeniu świetlicy.

 9. Uczniowie nie mogą opuścić świetlicy na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 10. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca świetlicy, po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicami (prawnymi opiekunami), może wydać zgodę na wyjście dziecka ze świetlicy, pod warunkiem, że ma w dokumentacji pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót.

 11. Uczeń odebrany ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu po raz drugi przyjęty.

 12. Dziecko, które nie jest zapisane do świetlicy w wyjątkowych sytuacjach (jednorazowo)może skorzystać z opieki świetlicowej, jeżeli rodzic lub wychowawca wcześniej uprzedzi o tym fakcie nauczyciela świetlicy.

 13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy: 6:30 – 17:00. Wychowawca pozostaje z dzieckiem do momentu odebrania go przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione. O niepunktualnym odebraniu dziecka informowany jest dyrektor szkoły.

Skip to content