Google Classroom

Oddziały przedszkolne
Logowanie

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Odkrywaj książki...


Karta rowerowa 2013
Karta rowerowa 2013. Poradnik nauczyciela Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
24.05.2013.

Wyciąg z przepisów dot. karty rowerowej

 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. nr 30 z 2011 r., poz.151 z późn.zm.
)

Art.7.

1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:

2) rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat

3) pojazdem zaprzęgowym – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Art. 17.

1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niewymienionej w pkt 1.

2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Art. 18.

5. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wtórnik tego dokumentu wydaje nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę rowerową.

Rozdział 7

Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Art. 41.

1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

2. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

4. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1.

5. Koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach, o których mowa w ust. 3, są pokrywane ze środków własnych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.

Art. 42.

1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;

2) tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;

3) kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;

4) wzór karty rowerowej.

Druki nowej karty rowerowej można znaleźć np. tutaj: http://www.drukiszkolne.pl/index.php?p139,karta-rowerowa-z-okladka-foliowa (nie jest to reklama firmy!)

 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) konieczność przygotowania osób uzyskujących kartę rowerową do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;

2) potrzebę ujednolicenia wzorów dokumentów;

3) specyfikę ruchu pojazdów jednośladowych, w tym istniejące zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu;

4) konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji osób prowadzących zajęcia.

Art. 65.

1. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;

2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne prze-szkolenie z zakresu ruchu drogowego;

3) egzaminator;

4) instruktor.

2. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

1. Komentarz: spójnik "lub" - potocznie: "spójnik łączący dwa zdania równorzędne oraz dwie części zdania, wskazując, że jedna i tylko jedna z dwóch części jest prawdziwa"... - Wniosek - rodzic nie musi być obecny podczas egzaminu jeśli pozostaje pod opieką nauczyciela!

2. W rozporządzeniu MTBiGM dot. karty rowerowej na wstępie mowa jest, że:
"§ 2. Ilekroć w  rozporządzeniu jest mowa o:
(...)
3) jednostce szkolącej – rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego oraz ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa  w art. 31 ust.  1 ustawy;

Zatem: czy "jednostka prowadząca zajęcia" to to samo co "jednostka szkoląca"?
Jeśli TAK, to Art 65.pkt.2 Ustawy o kierujących zgodnie z rozporządzeniem MTBiGW z dnia
2013-04-30 nie dotyczy szkół podstawowych! :)...

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn.zm.)

Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

Art. 117. 1. Do zadań ośrodka należy:

(…) 6) prowadzenie kursów:

a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających

się o kartę rowerową,

7) organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;

 

Ustawy i Rozporządzenia karty rowerowej
w całości na dzień 24/05/2013:

 

Karta nauczyciela: Tekst jednolity: http://www.prawo.vulcan.edu.pl

Podstawa programowa: http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/6c.pdf

-----------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 512)

Ustawa o kierujących pojazdami: Data obowiązywania: 2013-01-19. Tekst ujednolicony: pdfD20110151Lj.pdf

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity na dzień 24/05/2013 - (źródło - http://prawo.legeo.pl)

Ciekawe publikacje:

Min. Spraw Wewnętrznych - Poradniki | Karta rowerowa

 


Język...

Obiady szkolne
LUTY 2018
uczeń - 39zł
pracownik - 94,25zł
Programy
Bierzemy udział
w ogólnopolskich programach.

V edycji programu.


Nasze sukcesyKrajowy Certyfikat
Szkoły Promującej Zdrowie


Tytuł Szkoły
Przyjaznej Dziecku z Cukrzycą
Ciekawe strony
Znajdź nas
BIP szkoły
Projekt: Witold Muszynski - www