Google Classroom

Oddziały przedszkolne
Logowanie

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Odkrywaj książki...


swietlica


Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej

21-010 Łęczna, ul. Jaśminowa 6WYDARZENIA - zapraszamy do odwiedzin


Rok szkolny 2017/2018

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego świetlica zmieniła swoją siedzibę i obecnie znajduje się w sali nr121 w segmencie B (dawna biblioteka szkoły podstawowej).Cieszymy się bardzo z tego faktu, gdyż mamy teraz piękną, dużą i przestronną salę. Ponadto zajęcia świetlicowe odbywają się również w sali nr 122 – klasy II, 123- klasy I a, b, e i sali 107 ( I piętro segment A) – klasy I c i d.


W tym roku zaplanowaliśmy zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania,
które odbywają się codziennie w godzinach od 14:00 do 15:00
według następującego harmonogramu:

swietlica


swietlica

swietlica

swietlica

swietlica swietlica

1. Informacje ogólne.

Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa ważną rolę w procesie dydaktyczno - wychowawczym, realizując cele wychowawcze szkoły. Dobierając odpowiednie formy i metody pracy zapewnia dzieciom ich naturalną potrzebę zabawy, bezpieczne spędzanie wolnego czasu i pomoc w sprostaniu obowiązkom szkolnym.
Świetlica w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej w bieżącym roku jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w grupach 25-osobowych przez nauczycieli-wychowawców: Justynę Jasińską, Elżbietę Karasińską, Irenę Kiełbasę, Monikę Mizur- Lachowską, Annę Okoń, Wandę Samborską.

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

  • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
  • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
  • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
  • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
  • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
  • Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
  • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin pracy świetlicy, który jest częścią składową Statutu Szkoły. Roczny plan działań świetlicy przyjmowany jest uchwałą Rady Pedagogicznej na początku danego roku szkolnego.

3. Regulamin świetlicy szkolnej.

1. Świetlica czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych w godzinach 6.30 do 17.00. Dzieci pozostające po godzinach pracy świetlicy podlegają procedurze odbioru po godz. 17.00.
2. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie naszej szkoły, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu przed i po zajęciach szkolnych, uczniowie dojeżdżający oraz ci, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub wf-u.
3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej.
4. W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze o nieprzekraczającej liczbie 25 wychowanków w grupie. O ilości miejsc świetlicowych decyduje organ prowadzący szkołę.
5. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami lekcyjnymi, jeżeli przyjeżdżają za wcześnie i po ich zakończeniu, kiedy oczekują na odjazd.
a) Opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi sprawują wychowawcy świetlicy od chwili ich przyjazdu do szkoły do rozpoczęcia zajęć.
b) Po zakończonych zajęciach lekcyjnych wychowawcy świetlicy przejmują opiekę nad uczniem niepełnosprawnym od pedagoga specjalnego, który przyprowadza go do świetlicy.
6. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby upoważnione.
7. Samodzielnie mogą opuszczać świetlicę dzieci, które ukończyły 7 lat tylko za pisemną zgodą rodziców.
8. Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu, jeżeli w karcie nie ma zgody na taki powrót.
9. Uczeń nie opuszcza świetlicy bez pozwolenia wychowawcy.
10. Uczniom, którzy nie zgłaszają się do świetlicy i nie są zwolnieni przez rodziców wychowawcy odnotowują nieobecność.
11. Dzieci uczęszczające do świetlicy wychodzą na obiad w grupach z wychowawcą.
12. Uwagi o zachowaniu uczniów w świetlicy szkolnej i na stołówce przekazywane są wychowawcom klas, którzy uwzględniają uzyskane informacje przy ocenie z zachowania.
13. Za zniszczony sprzęt będący wyposażeniem świetlicy uczniowie (ich rodzice) ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustaleniami statutowymi szkoły.
14. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają prawo i obowiązek uczestniczyć w proponowanych przez wychowawcę zajęciach.4. Procedura przyjmowania i odbierania dzieci ze świetlicy.

1. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci z klas I-III, których rodzice/ prawni opiekunowie pracują oraz dzieci dojeżdżające.
2. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są również dzieci z klas IV-VI i gimnazjum, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz z powodu sytuacji rodzinnej dziecka.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy w sekretariacie szkoły lub w świetlicy. Kartę zgłoszenia można pobrać u nauczycieli świetlicy lub ze strony internetowej szkoły.
4. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje komisja w składzie: dyrektor szkoły i wychowawcy świetlicy.
5. W przypadku dłuższej i nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w świetlicy (ponad miesiąc) nastąpi automatyczne skreślenie go z listy.
6. W wolne miejsce zostanie wpisane dziecko z listy oczekujących.
7. Dzieci sześcioletnie nie mogą samodzielnie opuszczać świetlicy.
8. Pozostałe dzieci mogą opuszczać świetlicę samodzielnie tylko za pisemną zgodą rodziców.
9. Dziecko, które nie jest zapisane do świetlicy w wyjątkowych sytuacjach (jednorazowo)może skorzystać z opieki świetlicowej, jeżeli rodzic lub wychowawca wcześniej uprzedzi o tym fakcie nauczyciela świetlicy.
10. Dziecko, które nie zostanie odebrane ze świetlicy do godz. 17.00, po telefonicznym poinformowaniu rodziców, będzie5.
Rozkład dnia.

6:30 – 7:30
7:30 – 8:50
8:50 – 11:15
11:30 – 13:30
11:30 – 15:00
15:00 – 16:30
15:30 – 17:00
- zajęcia indywidualne według potrzeb dzieci
- przygotowanie do zajęć edukacyjnych
- zajęcia indywidualne
- obiad
- zajęcia w grupach
- zajęcia rozwijające zainteresowania
- porządkowanie pomieszczeń świetlicy, wyjście dzieci do domu.


6. Karta zgłoszenia -
pobierz...Język...

Obiady szkolne
LUTY 2018
uczeń - 39zł
pracownik - 94,25zł
Programy
Bierzemy udział
w ogólnopolskich programach.

V edycji programu.


Nasze sukcesyKrajowy Certyfikat
Szkoły Promującej Zdrowie


Tytuł Szkoły
Przyjaznej Dziecku z Cukrzycą
Ciekawe strony
Znajdź nas
BIP szkoły
Projekt: Witold Muszynski - www