Start

 

Procedury dotyczące organizowania konsultacji dla uczniów klas VIII
w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej
w okresie pandemii COVID-19.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r, poz. 871)

 

 Terminy organizacji zajęć:

 1. Konsultacje dla uczniów klas VIII mogą być organizowane na terenie szkoły od 25 maja 2020r.

 

Zasady organizacji zajęć:

 1. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 2. Udział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny i nie może mieć wpływu na ocenę z danego przedmiotu czy zachowania.
 3. Konsultacje będą obejmować przedmioty egzaminacyjne (j. polski, matematyka, j. angielski) i mogą odbywać się w grupach do 12 osób.
 4. Konsultacje organizowane są wg ustalonego przez szkołę harmonogramu.
 5. Na zajęciach z j. polskiego i matematyki uczniowie zostali podzieleni na grupy wg numerów z dziennika. W przypadku konsultacji z j. angielskiego zajęcia będą odbywały się w grupach wg podziału obowiązującego od września 2019r.
 6. Uczniowie danej klasy mogą wziąć udział w konsultacjach z danego przedmiotu tylko w wyznaczonych dla grupy uczniów godzinach.
 7. Zainteresowani konsultacjami zgłaszają ten fakt nauczycielowi danego przedmiotu na platformie Classroom przynajmniej na 2 dni przed konsultacjami, do godz. 15:00.
 8. Nauczyciel organizuje konsultacje w szkole, gdy zgłosi się przynajmniej 1 uczeń. W przypadku braku zgłoszeń uczniów, nauczyciel nie organizuje konsultacji (pozostaje w domu i organizuje w tym czasie zdalne nauczanie, wg tygodniowego planu zajęć).
 9. Uczniowie przychodzą na konsultacje punktualnie, pojedynczo, w maseczkach zasłaniających usta i nos, po wejściu do szkoły dezynfekują ręce płynem dezynfekującym lub myją mydłem i udają się do wyznaczonej sali.
 10. Podczas przemieszczania się po szkole do sali, gdzie będą odbywały się zajęcia, uczeń powinien mieć maseczkę zasłaniającą nos i usta. W czasie trwania zajęć, po zajęciu miejsca przez ucznia i nauczyciela, uczestnicy zajęć mogą zdjąć maseczki, przy zachowaniu odległości przynajmniej 1,5m.
 11. Nauczyciele  pracują w maseczkach i rękawiczkach. W czasie trwania zajęć, po zajęciu miejsca przez ucznia i nauczyciela, nauczyciele mogą zdjąć maseczki, przy zachowaniu odległości przynajmniej 1,5m od uczniów.
 12. Po zajęciach uczniowie wychodzą z sali pojedynczo i udają się do domów (zabrania się zgromadzeń przed szkołą i na jej terenie).
 13. Przed każdymi zajęciami i po ich zakończeniu uczniowie obowiązkowo myją ręce mydłem lub dezynfekują płynem do dezynfekcji. Nauczyciele dezynfekują ręce zapewnionym przez szkołę środkiem do dezynfekcji.
 14. Zajęcia odbywają się w wyznaczonej sali, która powinna być regularnie wietrzona, przynajmniej co godzinę. Rekomenduje się prowadzenie zajęć przy otwartym oknie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.
 15. Uczniowie zajmują samodzielne stanowiska pracy ustawione w odległości co najmniej 1,5 m w każdą stronę. Zaleca się zajmowanie co drugiego miejsca siedzącego.
 16. Przed zajęciami i po ich zakończeniu dezynfekowane są sale, w których przeprowadzane są konsultacje, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć.
 17. Nauczyciele korzystają z ograniczonej liczby szkolnych pomocy dydaktycznych, które po zakończeniu zajęć zostawiają na stole/biurku celem ich dezynfekcji.
 18. Uczniowie na zajęcia przynoszą własne przybory piśmiennicze i korzystają ze swoich materiałów. W przypadku korzystania z przyborów/materiałów szkolnych muszą być one regularnie dezynfekowane.
 19. Podczas zajęć uczeń nie korzysta z przedmiotów, których dezynfekcja jest niemożliwa.
 20. W trakcie zajęć uczeń nie korzysta z telefonu komórkowego.
 21. Nauczyciele powinni przygotować wykaz telefonów do rodziców uczniów biorących udział w konsultacjach.
 22. Podczas konsultacji należy ograniczyć do minimum kontakty pomiędzy uczniem a nauczycielem i przemieszczanie się po sali.
 23. W razie wystąpienia podczas zajęć objawów chorobowych, uczeń zostanie natychmiast odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu (IZOLATORIUM), wyposażonym m. in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, a nauczyciel i dyrekcja niezwłocznie zawiadomi rodziców i uruchomi pozostałe procedury określone przez GIS.
 24. W przypadku uczniów, których rodzice nie wyrazili zgody na konsultacje w formie stacjonarnej, nadal będzie możliwość skonsultowania się z nauczycielem za pomocą dziennika lub platformy Classroom.

 

Do pobrania:

 

 

 

 

OFFICE 365

ODKRYJ KSIĄŻKI

MEN

KURATORIUM

CLASSROOM

E-DZIENNIK

REALIZUJEMY PROGRAMY

,,AI Schools and Academy”
Innowacyjny program z zakresu sztucznej inteligencji.
Projekt Erasmus+
„Już dziś zaplanuj swój sukces”

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NASZE SUKCESY

Szkoła Promująca Zdrowie
Krajowy Certyfikat
Szkoła Odkrywców Talentów
Tytuł Ministerstwa Edukacji Narodowej.