Regulamin przebywania rodziców

 

Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich
na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach.

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, dyrektor wprowadza zasady przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły.
 2. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą trzecią.
 3. Wejścia i wyjścia ze szkoły kontroluje pracownik portierni wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 4. Drzwi wejściowe do szkoły będą zamykane o godzinie 7.45.
 5. Bramy wjazdowe do szkoły będą zamykane po godzinie 8.00.
 6. Osoby wchodzące do szkoły po godzinie 7.45 proszone będą o wpisanie swojego imienia i nazwiska, godziny wejścia i wyjścia oraz celu wizyty w szkole w "Rejestrze wejść i wyjść”, co będzie warunkiem udzielenia zgody na wejście do szkoły. Pracownik portierni może poprosić o okazanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości.
 7. W przypadku odmowy wpisania się do rejestru, o którym mowa w punkcie 6 lub innych sytuacjach spornych o możliwości wejścia do szkoły decyduje dyrektor szkoły lub osoba zastępująca go podczas nieobecności.
 8. Zabrania się rodzicom i osobom obcym:
  - nieuzasadnionego chodzenia po korytarzach szkolnych,
  - zaglądania do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć,
  - prowadzenia rozmów z nauczycielami podczas lekcji oraz gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu,
  - wchodzenia do stołówki szkolnej.
 9. Rodzice mają prawo do spotkań z nauczycielami tylko po wcześniejszym umówieniu się.
 10. Rodzice, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci po zajęciach lekcyjnych czekają na nie w wyznaczonym do tego miejscu tzw. strefie rodzica (oznaczone miejsca przy szatniach klas 0 - III).
 11. Rodzice mogą wejść do świetlicy szkolnej w celu przyprowadzenia dziecka do szkoły lub odebrania go po zakończonych zajęciach.
 12. Rodzice powinni punktualnie przyprowadzać swoje dzieci do szkoły i odbierać je z zajęć lekcyjnych. Czas przebywania w strefie rodzica nie powinien być dłuższy niż 15 minut.
 13. Podczas wydarzeń wynikających z kalendarza szkolnego szkoła będzie otwarta.