ROCZNY PLAN PRACY  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2021/2022

w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej

 

W naszej pracy chcemy, aby wszyscy nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną szczęśliwi,

bogatsi w doświadczenia i gotowi do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły podstawowej.

 

PODSTAWY PRAWNE:
 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej
 2. Wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2020-2021
 3. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2021 /2022
 4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.:Dz. U. z 2018 poz. 996).

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZK. 2020-2021
 1. Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. Podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i pomocowych na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego uczniów.
 2. Bezpieczne, rozważne i efektywne wykorzystywanie w procesie kształcenia technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz narzędzi cyfrowych.
 3. Podejmowanie różnorodnych działań o charakterze wychowawczym, społecznymi prozdrowotnym, edukacja patriotyczna, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 4. Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do poprawy efektów kształcenia.

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZE NA ROK 2021/2022

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 2. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi.
 3. Kształtowanie podstaw oraz rozwijanie umiejętności respektowania norm społecznych.
 4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
 5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju – wczesne rozpoznawanie uzdolnień i niedoborów oraz uwzględnianie ich w procesie wspierania indywidualnego rozwoju dzieci poprzez systematyczną pracę w zespołach.
 6. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia – zdrowie fizyczne, psychiczne.

 

I Obszar –  Zarządzanie i organizacja pracy oddziałów przedszkolnych

 

Cel

Zadanie i sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

 

Funkcjonowanie  oddziałów  przedszkolnych i prowadzenie dokumentacji zgodnie                                z obowiązującym prawem.

 

 

1.     Bieżąca aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych.

2.     Analiza Programów Wychowania Przedszkolnego.

3.     Dostosowywanie prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji do aktualnych przepisów prawnych i potrzeb przedszkola

4.     Prowadzenie efektywnego nadzoru pedagogicznego           

5.     Monitorowanie realizacji podstawy programowej

6.     Prowadzenie ewaluacji wskazanego w nadzorze pedagogicznym obszaru pracy Oddziałów przedszkolnych

 

Zespół nauczycieli oddziałów przedszkolnych

 

 

 

 

 

z-ca dyr. B.Grzesiuk

 

Zespół nauczycieli ds.

monitorowania podstawy programowej

 

Według potrzeb

Według planu nadzoru pedagogicznego

oraz planu zespołu

 

Doskonalenie warsztatu pracy

nauczyciela

 

 

 

 

1.     Organizowanie spotkań nauczycieli                        w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli.

2.     Prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych.

3.     Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

4.     Prowadzenie i bogacenie księgozbioru wraz                     z bazą pomocy

 

 

Wszyscy nauczyciele

Zespół nauczycieli oddziałów przedszkolnych

 

 

 

Dyrektor

 

Cały rok szkolny/według potrzeb

 

 

 

 

 

 

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej.

 

 

1.     Właściwy dobór zestawu programów.

Ocena przyjętych do realizacji  w oddziałach przedszkolnych  programów wychowania przedszkolnego pod kątem zgodności z podstawą programowa oraz z procedurą wdrażania programów przyjętą w szkole.

2.     Organizowanie aktywności uczniów zgodnie z zaleceniami podstawy programowej oraz ramowym rozkładem dnia.

 

 

Zespół nauczycieli oddziałów przedszkolnych

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Zgodnie                       z procedurą

 

 

 

 

Cały rok

 

Tworzenie pozytywnego wizerunku  oddziałów przedszkolnych w SP4

w Łęcznej. Promowanie                              w środowisku. Upowszechnianie edukacji małego dziecka.

 

 

1.     Dbałość o estetyczny wygląd placówki – wykonywanie sezonowych dekoracji w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych.

2.     Doposażenie bazy przedszkola zgodnie                  z potrzebami i możliwościami finansowymi placówki.

3.     Prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej oddziałów przedszkolnych.

4.     Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Dyrektor

 

 

Agnieszka Dados, Małgorzata Kościarz

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Cały rok

 

II Obszar – Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza

 

Cel

Zadanie i sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

 

Diagnozowanie i  organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

 

1.     Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka. Ustalanie wniosków i kierunku pracy z uczniem.

2.     Opracowanie indywidualnych planów edukacyjnych na podstawie orzeczeń              o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.     Organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie poszczególnych funkcji. Współpraca z rodzicami w tym zakresie.

4.     Prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

5.     Diagnoza gotowości szkolnej – opracowanie w grupach informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przygotowanie pisemnej informacji o poziomie rozwoju dziecka

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele            według potrzeb

 

Specjaliści,

wychowawcy

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wrzesień 2021

 

 

Wrzesień 2021

 

 

Wrzesień 2021

 

 

Cały rok

 

Kwiecień 2022

 

Wypracowywanie nawyków

świadomego stosowania profilaktyki zdrowotnej i unikania zagrożeń.

 

 

 

 

1.     Prowadzenie zajęć edukacyjnych związanych z kształtowanie postaw i wdrażaniem dzieci do szeroko rozumianego zdrowego trybu życia.

2.     Kształtowanie nawyków dbania o higienę, zapoznanie z zasadami prawidłowego mycia dłoni, zachęcanie do dbania o zdrowie własne i innych.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, lokalnego patriotyzmu. Podejmowanie działań  o charakterze wychowawczym                           i profilaktycznym, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 

1.     Prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych umożliwiających dzieciom poznanie historii  i ciekawych miejsc najbliższego otoczenia – Łęcznej.

2.     Zorganizowanie pogadanki/filmu edukacyjnego na temat odchodów Dnia Niepodległości, Święta Konstytucji  3 maja.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Listopad 2021

Maj 2022

 

Wspieranie rozwoju

emocjonalnego, psychicznego                          i społecznego dziecka

 

1.     Prowadzenie zajęć. metodami umożliwiającymi działanie, eksperymentowanie i samodzielne dochodzenie do wiedzy.

2.     Organizowanie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój odporności emocjonalnej dziecka i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (rozwiązywanie konfliktów, rozładowywanie napięcia emocjonalnego w sposób społecznie akceptowalny)

3.     Kultywowanie przedszkolnej tradycji wspólnych obchodów zwyczajów i świąt wynikających z kalendarzem uroczystości

4.     Uwrażliwianie na potrzeby innych.

5.     Wspieranie akcji charytatywnych SU.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Zgodnie                z kalendarzem

 

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

 

1.     Samodoskonalenie w zakresie posługiwania się programami, aplikacjami niezbędnymi                             w nauczaniu on-line.

2.     Wprowadzanie dzieci w świat technologii informatycznych, np. poprzez naukę prostego kodowania.

3.     Wykorzystywanie do pracy z dziećmi prostych narzędzi, ciekawych aplikacji/programów, platformy classroom. 

4.     Wewnątrzszkolne szkolenie z zakresu posługiwania się platformą classroom.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciele edukacji przedszkolnej                                      

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Wrzesień 2021

 

Kształtowanie u  dzieci kompetencji kluczowych

 

1.     Udział w projektach ogólnopolskich

kształtujących kompetencje kluczowe.

2.     Realizowanie innowacji pedagogicznych.

3.     Stosowanie metody czynnościowego nauczania matematyki.

 

 

Koordynatorzy  projektów

 

Nauczyciele wdrażający  innowacje

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

III  Obszar – Współpraca z rodzicami

 

Cel

Zadanie i sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

 

Umożliwienie rodzicom dostępu do informacji związanych z działalnością szkoły i pracą poszczególnych grup.

 

 

1.     Zapoznanie rodziców z głównymi  wewnętrznymi dokumentami reagującymi pracę szkoły.  Ramowym planem dnia.

 

2.     Ustalenie formy przekazu informacji oraz kontaktów w rodzicami (dziennik elektroniczny Vulcan, platforma classroom, kontakt telefoniczny).

 

3.     Bieżące informowanie rodziców o ważnych wydarzeniach organizowanych                                w przedszkolu.  

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Sierpień/wrzesień

2021

 

 

Sierpień/wrzesień

2021

  

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Psychoedukacja rodziców.

 

 

1.     Wysyłanie rodzicom, ciekawych materiałów, artykułów dotyczących bieżących spraw, psychologii, potrzeb dzieci.

 

2.     Wspieranie rodziców w trudnych sytuacjach.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Prezentacja osiągnięć  i umiejętności                         dzieci.

 

 

1.     Prezentacja, wystawy prac plastycznych dzieci (zdjęcia na platformie classroom)

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Aktywizowanie rodziców do czynnego udziału życiu oddziałów przedszkolnych.

 

 

 

1.     Zachęcanie rodziców do udziału

 w przedsięwzięciach organizowanych przez grupę, np.: pomoc w organizacji uroczystości, wycieczek, udział w organizowanych konkursach rodzinnych, udział w akcjach charytatywnych

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Forma współpraca uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej.

 

 

IV Obszar – Współpraca ze środowiskiem

 

Cel

Zadanie i sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

 

Doskonalenie skuteczności działań wychowawczych,

opiekuńczych                                      i dydaktycznych

 

2.     Współpraca z policją, strażą miejską, strażą pożarną, w zakresie kształtowania u dzieci właściwych postaw związanych z unikaniem zagrożeń.

3.     Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka, stomatolog itp.) w cel propagowania profilaktyki zdrowotnej.

4.     Współpraca z Poradnią  psychologiczno-pedagogiczne – konsultacje  i poradnictwo ze specjalistami w zakresie problemów rozwojowo-wychowawczych oraz rodzinnych wychowanków.

5.     Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – transponowanie ogólnopolskich i lokalnych akcji dotyczących działań profilaktycznych.

6.     Biblioteka szkolna i publiczna – rozbudzanie u dzieci od najmłodszych lat zainteresowań książką.

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Pozyskiwanie sojuszników

działalności przedszkola

 

 

1.     Rada Rodziców – pozyskiwanie środków finansowych na organizację konkursów.

 

 

 

 

 

Forma współpraca uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej.