Home » Roczny plan pracy

Roczny plan pracy

 

ROCZNY PLAN PRACY  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2022/2023

w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej

 

W naszej pracy chcemy, aby wszyscy nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną szczęśliwi,

bogatsi w doświadczenia i gotowi do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły podstawowej.

 

PODSTAWY PRAWNE:
 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej
 2. Wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2022-2023
 3. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2022 /2023
 4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.:Dz. U. z 2018 poz. 996).

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022-2023
 1. Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego.
 2. Praca wychowawcza w oddziałach z uwzględnieniem realizacji zadań Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

 3. Podejmowanie działań edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego uczniów. Profilaktyka uzależnień cyfrowych. Cyberprzemoc.
 4. Poprawa jakości kształcenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyniki z egzaminu zewnętrznego z języka polskiego i matematyki.

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZE NA ROK 2022/2023

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 2. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi.
 3. Kształtowanie podstaw oraz rozwijanie umiejętności respektowania norm społecznych.
 4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
 5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju – wczesne rozpoznawanie uzdolnień i niedoborów oraz uwzględnianie ich w procesie wspierania indywidualnego rozwoju dzieci poprzez systematyczną pracę w zespołach.
 6. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia – zdrowie fizyczne, psychiczne.

 

I Obszar –  Zarządzanie i organizacja pracy oddziałów przedszkolnych

 

Cel

Zadanie i sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Funkcjonowanie  oddziałów  przedszkolnych i prowadzenie dokumentacji zgodnie                                z obowiązującym prawem.

 

 

1.     Bieżąca aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych.

2.     Analiza Programów Wychowania Przedszkolnego.

3.     Dostosowywanie prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji do aktualnych przepisów prawnych i potrzeb przedszkola

4.     Prowadzenie efektywnego nadzoru pedagogicznego           

5.     Monitorowanie realizacji podstawy programowej

6.     Prowadzenie ewaluacji wskazanego w nadzorze pedagogicznym obszaru pracy Oddziałów przedszkolnych

 

Zespół nauczycieli oddziałów przedszkolnych

 

 

 

 

 

z-ca dyr. B.Grzesiuk

 

Zespół nauczycieli ds.

monitorowania podstawy programowej

 

Według potrzeb

Według planu nadzoru pedagogicznego

oraz planu zespołu

 

Doskonalenie warsztatu pracy

nauczyciela

 

 

 

 

1.     Organizowanie spotkań nauczycieli                        w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli.

2.     Prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych.

3.     Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

4.     Prowadzenie i bogacenie księgozbioru wraz                     z bazą pomocy

 

 

Wszyscy nauczyciele

Zespół nauczycieli oddziałów przedszkolnych

 

 

 

Dyrektor

 

Cały rok szkolny/według potrzeb

 

 

 

 

 

 

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej.

 

 

1.     Właściwy dobór zestawu programów.

Ocena przyjętych do realizacji  w oddziałach przedszkolnych  programów wychowania przedszkolnego pod kątem zgodności z podstawą programowa oraz z procedurą wdrażania programów przyjętą w szkole.

2.     Organizowanie aktywności uczniów zgodnie z zaleceniami podstawy programowej oraz ramowym rozkładem dnia.

 

 

Zespół nauczycieli oddziałów przedszkolnych

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Zgodnie                       z procedurą

 

 

 

 

Cały rok

 

Tworzenie pozytywnego wizerunku  oddziałów przedszkolnych w SP4

w Łęcznej. Promowanie                              w środowisku. Upowszechnianie edukacji małego dziecka.

 

 

1.     Dbałość o estetyczny wygląd placówki – wykonywanie sezonowych dekoracji w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych.

2.     Doposażenie bazy przedszkola zgodnie                  z potrzebami i możliwościami finansowymi placówki.

3.     Prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej oddziałów przedszkolnych.

4.     Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Dyrektor

 

 

Justyna Zarzeczna, Małgorzata Kościarz

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Cały rok

 

II Obszar – Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza

 

Cel

Zadanie i sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

 

Diagnozowanie i  organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

 

1.     Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka. Ustalanie wniosków i kierunku pracy z uczniem.

2.     Opracowanie indywidualnych planów edukacyjnych na podstawie orzeczeń              o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.     Organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie poszczególnych funkcji. Współpraca z rodzicami w tym zakresie.

4.     Prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

5.     Diagnoza gotowości szkolnej – opracowanie w grupach informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przygotowanie pisemnej informacji o poziomie rozwoju dziecka

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele            według potrzeb

 

Specjaliści,

wychowawcy

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wrzesień 2022

 

 

Wrzesień 2022

 

 

Wrzesień 2022

 

 

Cały rok

 

Kwiecień 2023

 

Wypracowywanie nawyków

świadomego stosowania profilaktyki zdrowotnej i unikania zagrożeń.

 

 

 

 

1.     Prowadzenie zajęć edukacyjnych związanych z kształtowanie postaw i wdrażaniem dzieci do szeroko rozumianego zdrowego trybu życia.

2.     Kształtowanie nawyków dbania o higienę, zapoznanie z zasadami prawidłowego mycia dłoni, zachęcanie do dbania o zdrowie własne i innych.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, lokalnego patriotyzmu. Podejmowanie działań  o charakterze wychowawczym                           i profilaktycznym, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 

1.     Prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych umożliwiających dzieciom poznanie historii  i ciekawych miejsc najbliższego otoczenia – Łęcznej.

2.     Zorganizowanie pogadanki/filmu edukacyjnego na temat odchodów Dnia Niepodległości, Święta Konstytucji  3 maja.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Listopad 2022

Maj 2023

 

Wspieranie rozwoju

emocjonalnego, psychicznego                          i społecznego dziecka

 

1.     Prowadzenie zajęć. metodami umożliwiającymi działanie, eksperymentowanie i samodzielne dochodzenie do wiedzy.

2.     Organizowanie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój odporności emocjonalnej dziecka i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (rozwiązywanie konfliktów, rozładowywanie napięcia emocjonalnego w sposób społecznie akceptowalny)

3.     Kultywowanie przedszkolnej tradycji wspólnych obchodów zwyczajów i świąt wynikających z kalendarzem uroczystości

4.     Uwrażliwianie na potrzeby innych.

5.     Wspieranie akcji charytatywnych SU.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Zgodnie                z kalendarzem

 

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

 

1.     Samodoskonalenie w zakresie posługiwania się programami, aplikacjami niezbędnymi                             w nauczaniu on-line.

2.     Wprowadzanie dzieci w świat technologii informatycznych, np. poprzez naukę prostego kodowania.

3.     Wykorzystywanie do pracy z dziećmi prostych narzędzi, ciekawych aplikacji/programów, platformy classroom. 

4.     Wewnątrzszkolne szkolenie z zakresu posługiwania się platformą classroom.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciele edukacji przedszkolnej                                      

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Wrzesień 2022

 

Kształtowanie u  dzieci kompetencji kluczowych

 

1.     Udział w projektach ogólnopolskich

kształtujących kompetencje kluczowe.

2.     Realizowanie innowacji pedagogicznych.

3.     Stosowanie metody czynnościowego nauczania matematyki. #20MinutDlaMatematyki

 

 

Koordynatorzy  projektów

 

Nauczyciele wdrażający  innowacje

 

Wszyscy nauczyciele

Justyna Zarzeczna

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

III  Obszar – Współpraca z rodzicami

 

Cel

Zadanie i sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

 

Umożliwienie rodzicom dostępu do informacji związanych z działalnością szkoły i pracą poszczególnych grup.

 

 

1.     Zapoznanie rodziców z głównymi  wewnętrznymi dokumentami reagującymi pracę szkoły.  Ramowym planem dnia.

 

2.     Ustalenie formy przekazu informacji oraz kontaktów w rodzicami (dziennik elektroniczny Vulcan, platforma classroom, kontakt telefoniczny).

 

3.     Bieżące informowanie rodziców o ważnych wydarzeniach organizowanych                                w przedszkolu.  

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Sierpień/wrzesień

2022

 

 

Sierpień/wrzesień

2022

  

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Psychoedukacja rodziców.

 

 

1.     Wysyłanie rodzicom, ciekawych materiałów, artykułów dotyczących bieżących spraw, psychologii, potrzeb dzieci.

 

2.     Wspieranie rodziców w trudnych sytuacjach.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Prezentacja osiągnięć  i umiejętności                         dzieci.

 

 

1.     Prezentacja, wystawy prac plastycznych dzieci (zdjęcia na platformie classroom)

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Aktywizowanie rodziców do czynnego udziału życiu oddziałów przedszkolnych.

 

 

 

1.     Zachęcanie rodziców do udziału

 w przedsięwzięciach organizowanych przez grupę, np.: pomoc w organizacji uroczystości, wycieczek, udział w organizowanych konkursach rodzinnych, udział w akcjach charytatywnych

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Forma współpraca uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej.

 

 

IV Obszar – Współpraca ze środowiskiem

 

Cel

Zadanie i sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

 

Doskonalenie skuteczności działań wychowawczych,

opiekuńczych                                      i dydaktycznych

 

2.     Współpraca z policją, strażą miejską, strażą pożarną, w zakresie kształtowania u dzieci właściwych postaw związanych z unikaniem zagrożeń.

3.     Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka, stomatolog itp.) w cel propagowania profilaktyki zdrowotnej.

4.     Współpraca z Poradnią  psychologiczno-pedagogiczne – konsultacje  i poradnictwo ze specjalistami w zakresie problemów rozwojowo-wychowawczych oraz rodzinnych wychowanków.

5.     Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – transponowanie ogólnopolskich i lokalnych akcji dotyczących działań profilaktycznych.

6.     Biblioteka szkolna i publiczna – rozbudzanie u dzieci od najmłodszych lat zainteresowań książką.

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Pozyskiwanie sojuszników

działalności przedszkola

 

 

1.     Rada Rodziców – pozyskiwanie środków finansowych na organizację konkursów.

 

 

 

 

 

Forma współpraca uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej.