Świetlica

Rok szkolny 2021/2022

Godziny pracy świetlicy: 6:30 – 17:00 w dniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne.

Przed lekcjami, tj. w godzinach 6:30 – 11:05 i po godzinie 15:00 zajęcia świetlicowe prowadzone są bez podziału na grupy w sali 03 (segment A).

Podział na grupy i przydział sal dla świetlicy.

Nr grupy

klasa

Imię i nazwisko

nauczyciela - wychowawcy

Nr sali

I

Ia, b

Agnieszka Batyra

103

II

Ic, d

Sylwia Malczyk- Węcławska

104

III

Ie, f

Anna Spytek

107

IV

IIa, d

Wanda Samborska

03

V

IIb, c

Elżbieta Karasińska

106

VI

IIe

Monika Choińska

06

VII

IIIb, d

Monika Mizur-Lachowska

123

VIII

IIIc, e

Irena Kiełbasa

122

IX

IIIa, IV-VII

Marzena Stolarz-Zakrzewska

04

Przed lekcjami oraz po godzinie 15:00 uczniowie uczęszczający do świetlicy przebywają w sali 03, tj. głównej sali świetlicy.

 
 

Grafik korzystania z obiadów przez grupy świetlicowe

godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

11:20

Gr. V

Gr. I, II, VI

Gr. III,

Gr. VI, VIII

Gr. I, II, III

11:40

 

 

Gr. IV

 

Gr. IV

12:20

Gr. I, II, III

Gr. III, IV, V

Gr. I, II, V

Gr. I, II, III

Gr. VI, IX, V

12:40

Gr. IV, VI, IX

Gr. VII, VIII, IX

Gr. VI, IX,

VIII

Gr. IV, VII, IX

Gr. VII, VIII

13:20

Gr. VII, VIII

 

Gr. VII

Gr. V

 

Informacja dla uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym.

- godziny odjazdów autobusu od poniedziałku do czwartku: 13:15, 15:00; w piątek: 13:15, 14:00;

- uczniowie dojeżdżający 5 minut przed planowanym odjazdem zbierają się w sali 04 (segment A, piwnica) w celu odnotowania obecności, a następnie  wraz z opiekunem transportu udają się do autobusu;

- uczniowie, którzy się nie zgłoszą, będą traktowani jako nieobecni i w danym dniu nie korzystają z transportu.

 

1. Informacje ogólne.

Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa ważną rolę w procesie dydaktyczno - wychowawczym, realizując cele  wychowawcze szkoły. Dobierając odpowiednie formy i metody pracy zapewnia dzieciom ich naturalną potrzebę zabawy, bezpieczne spędzanie wolnego czasu i pomoc w sprostaniu obowiązkom szkolnym.  
Świetlica w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej w bieżącym roku  jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w grupach 25-osobowych przez nauczycieli-wychowawców.

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
 • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 • Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
 • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.


Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin pracy świetlicy, który jest częścią składową Statutu Szkoły. Roczny plan działań świetlicy przyjmowany jest uchwałą Rady Pedagogicznej na początku danego roku szkolnego.

3. Regulamin świetlicy szkolnej.

1. Świetlica czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych w godzinach 6.30 do 17.00. Dzieci pozostające po godzinach pracy świetlicy podlegają procedurze odbioru po godz. 17.00.
2. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie naszej szkoły, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu przed i po zajęciach szkolnych, uczniowie dojeżdżający oraz ci, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub wf-u.
3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej.
4. W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze o nieprzekraczającej liczbie 25 wychowanków w grupie. O ilości miejsc świetlicowych decyduje organ prowadzący szkołę.
5. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami lekcyjnymi, jeżeli przyjeżdżają za wcześnie i po ich zakończeniu, kiedy oczekują na odjazd.
a) Opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi sprawują wychowawcy świetlicy od chwili ich przyjazdu do szkoły do rozpoczęcia zajęć.
b) Po zakończonych zajęciach lekcyjnych wychowawcy świetlicy przejmują opiekę nad uczniem niepełnosprawnym od pedagoga specjalnego, który przyprowadza go do świetlicy.
6. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby upoważnione.
7. Samodzielnie mogą opuszczać świetlicę dzieci, które ukończyły 7 lat tylko za pisemną zgodą rodziców.
8. Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu, jeżeli w karcie nie ma zgody na taki powrót.
9. Uczeń nie opuszcza świetlicy  bez pozwolenia wychowawcy.
10. Uczniom, którzy nie zgłaszają się do świetlicy i nie są zwolnieni przez rodziców wychowawcy odnotowują nieobecność.
11. Dzieci uczęszczające do świetlicy wychodzą na obiad w grupach z wychowawcą.
12. Uwagi o zachowaniu uczniów w świetlicy szkolnej i na stołówce przekazywane są wychowawcom klas, którzy uwzględniają uzyskane informacje przy ocenie z zachowania.
13. Za zniszczony sprzęt będący wyposażeniem świetlicy uczniowie (ich rodzice) ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustaleniami statutowymi szkoły.
14. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają prawo i obowiązek uczestniczyć w proponowanych przez wychowawcę zajęciach.


4. Procedura przyjmowania i odbierania dzieci ze świetlicy.

 1. Dzieci zapisane do świetlicy po przyjściu do szkoły i przebraniu się w szatni zgłaszają się do świetlicy, do sali 03. 
 2. Dziecko może być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) wskazane w „karcie zgłoszenia”. W przypadku odbierania dzieci przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność za powrót dziecka ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
 3. W przypadku odbierania dziecka przez osoby niewymienione w „Karcie zgłoszeniowej”, muszą one posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów), ze wskazaniem dokładnego dnia i godziny oraz danych osoby jednorazowo upoważnionej lub posiadać pisemną informację w zeszycie kontaktowym. Upoważnienie zostaje u wychowawcy.
 4. Rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona przy wejściu do szkoły zgłasza pracownikowi obsługi imię, nazwisko i klasę dziecka, które chce odebrać.
 5. Pracownik obsługi informuje dziecko wskazane przez osobę odbierającą i odprowadza do szatni, a następnie podprowadza do wyjścia.
 6. Uczeń, który ukończył 7 lat może samodzielnie wyjść do domu ze świetlicy, jeżeli:
 7. - w „Karcie zgłoszenia” wypełnione jest oświadczenie wyrażające zgodę na samodzielny powrót lub
 8. - złożone jest pisemne oświadczenie jako osobny dokument, zawierający informację o dacie i godzinie wyjścia dziecka oraz o przejęciu odpowiedzialności za dziecko przez rodziców (prawnych opiekunów), po opuszczeniu świetlicy
 9. Rodzic/opiekun prawny nie może zwolnić dziecka telefonicznie.
 10. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca świetlicy, po uprzednim kontakcie telefonicznym z aparatu dziecka z rodzicami (prawnymi opiekunami), może wydać zgodę na wyjście dziecka ze świetlicy, pod warunkiem, że ma w dokumentacji pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót.
 11. Uczeń odebrany ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu po raz drugi przyjęty.
 12. Dziecko, które nie jest zapisane do świetlicy w wyjątkowych sytuacjach (jednorazowo)może skorzystać z opieki świetlicowej, jeżeli rodzic lub wychowawca wcześniej uprzedzi o tym fakcie nauczyciela świetlicy.
 13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy: 6:30 – 17:00. Wychowawca pozostaje z dzieckiem do momentu odebrania go przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione. O niepunktualnym odebraniu dziecka informowany jest dyrektor szkoły.

5. Rozkład dnia.

  6:30 – 7:30  - zajęcia indywidualne według potrzeb dzieci
  7:30 – 8:50  - przygotowanie do zajęć edukacyjnych
  8:50 – 11:15  - zajęcia indywidualne
  11:30 – 13:30  - obiad
  11:30 – 15:00  - zajęcia w grupach, odrabianie pracy domowej
  15:00 – 16:30  - zajęcia rozwijające zainteresowania
  15:30 – 17:00  - porządkowanie pomieszczeń świetlicy, wyjście dzieci do domu.

6. Karta zgłoszenia - pobierz...