Świetlica

Rok szkolny 2019/2020

Godziny pracy świetlicy: 6:30 – 17:00
W bieżącym roku szkolnym zajęcia świetlicowe w godzinach 11:00 – 15:00 odbywają się z podziałem na grupy w następujących salach:

 • Grupa I: klasy Ia, Ib - zajęcia w sali nr 104,    wych. Wioletta Jakubaszek
 • Grupa II: klasy Ic, Ie – zajęcia w sali nr 122,   wych. Irena Kiełbasa
 • Grupa III: klasy Id, Ie – zajęcia w sali nr 123,   wych. Magdalena Bączek
 • Grupa IV: klasy IIa, IIb – zajęcia w sali nr 107,  wych. Anna Spytek
 • Grupa V: klasy IIc, IId – zajęcia w sali nr 103,   wych. Anna Okoń
 • Grupa VI: klasy IIe, IIa – zajęcia w sali nr 03,   wych. Wanda Samborska
 • Grupa VII: klasy IIIa, IIIb, IIIe – zajęcia w sali nr 06,  wych. Elżbieta Karasińska
 • Grupa VIII: klasy IIIc, IIId i uczniowie dojeżdżający – sala nr 04,  wych. Agnieszka Batyra, Marzena Stolarz Zakrzewska

Przed lekcjami oraz po godzinie 15:00 uczniowie uczęszczający do świetlicy przebywają w sali 03, tj. głównej sali świetlicy.

 

1. Informacje ogólne.

Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa ważną rolę w procesie dydaktyczno - wychowawczym, realizując cele  wychowawcze szkoły. Dobierając odpowiednie formy i metody pracy zapewnia dzieciom ich naturalną potrzebę zabawy, bezpieczne spędzanie wolnego czasu i pomoc w sprostaniu obowiązkom szkolnym.  
Świetlica w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej w bieżącym roku  jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w grupach 25-osobowych przez nauczycieli-wychowawców.

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
 • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 • Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
 • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.


Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin pracy świetlicy, który jest częścią składową Statutu Szkoły. Roczny plan działań świetlicy przyjmowany jest uchwałą Rady Pedagogicznej na początku danego roku szkolnego.

3. Regulamin świetlicy szkolnej.

1. Świetlica czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych w godzinach 6.30 do 17.00. Dzieci pozostające po godzinach pracy świetlicy podlegają procedurze odbioru po godz. 17.00.
2. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie naszej szkoły, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu przed i po zajęciach szkolnych, uczniowie dojeżdżający oraz ci, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub wf-u.
3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej.
4. W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze o nieprzekraczającej liczbie 25 wychowanków w grupie. O ilości miejsc świetlicowych decyduje organ prowadzący szkołę.
5. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami lekcyjnymi, jeżeli przyjeżdżają za wcześnie i po ich zakończeniu, kiedy oczekują na odjazd.
a) Opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi sprawują wychowawcy świetlicy od chwili ich przyjazdu do szkoły do rozpoczęcia zajęć.
b) Po zakończonych zajęciach lekcyjnych wychowawcy świetlicy przejmują opiekę nad uczniem niepełnosprawnym od pedagoga specjalnego, który przyprowadza go do świetlicy.
6. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby upoważnione.
7. Samodzielnie mogą opuszczać świetlicę dzieci, które ukończyły 7 lat tylko za pisemną zgodą rodziców.
8. Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu, jeżeli w karcie nie ma zgody na taki powrót.
9. Uczeń nie opuszcza świetlicy  bez pozwolenia wychowawcy.
10. Uczniom, którzy nie zgłaszają się do świetlicy i nie są zwolnieni przez rodziców wychowawcy odnotowują nieobecność.
11. Dzieci uczęszczające do świetlicy wychodzą na obiad w grupach z wychowawcą.
12. Uwagi o zachowaniu uczniów w świetlicy szkolnej i na stołówce przekazywane są wychowawcom klas, którzy uwzględniają uzyskane informacje przy ocenie z zachowania.
13. Za zniszczony sprzęt będący wyposażeniem świetlicy uczniowie (ich rodzice) ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustaleniami statutowymi szkoły.
14. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają prawo i obowiązek uczestniczyć w proponowanych przez wychowawcę zajęciach.


4. Procedura przyjmowania i odbierania dzieci ze świetlicy.

1. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci z klas I-III, których rodzice/ prawni opiekunowie pracują oraz dzieci dojeżdżające.
2. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są również dzieci z klas IV-VI i gimnazjum, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz z powodu sytuacji rodzinnej dziecka.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy w sekretariacie szkoły lub w świetlicy. Kartę zgłoszenia można pobrać u nauczycieli świetlicy lub ze strony internetowej szkoły.
4. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje komisja w składzie: dyrektor szkoły i wychowawcy świetlicy.
5. W przypadku dłuższej i nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w świetlicy (ponad miesiąc) nastąpi automatyczne skreślenie go z listy.
6. W wolne miejsce zostanie wpisane dziecko z listy oczekujących.
7. Dzieci sześcioletnie nie mogą samodzielnie opuszczać świetlicy.
8. Pozostałe dzieci mogą opuszczać świetlicę samodzielnie tylko za pisemną zgodą rodziców.
9. Dziecko, które nie jest zapisane do świetlicy w wyjątkowych sytuacjach (jednorazowo)może skorzystać z opieki świetlicowej, jeżeli rodzic lub wychowawca wcześniej uprzedzi o tym fakcie nauczyciela świetlicy.
10. Dziecko, które nie zostanie odebrane ze świetlicy do godz. 17.00, po telefonicznym poinformowaniu rodziców, będzie przekazane pod opiekę osoby dyżurującej na portierni.

5. Rozkład dnia.

  6:30 – 7:30
7:30 – 8:50
8:50 – 11:15
11:30 – 13:30
11:30 – 15:00
15:00 – 16:30
15:30 – 17:00

- zajęcia indywidualne według potrzeb dzieci
- przygotowanie do zajęć edukacyjnych
- zajęcia indywidualne
- obiad
- zajęcia w grupach
- zajęcia rozwijające zainteresowania
- porządkowanie pomieszczeń świetlicy, wyjście dzieci do domu.

6. Karta zgłoszenia - pobierz...